Upcoming Events

01 July 2018

SHRI SHANKAR NARAYAN JI SAT DARSHANAM

SHRI SHANKAR NARAYAN JI SAT DARSHANAM 

08 July 2018

SHRI PRABHUDDHANANDA JI KATHO UPANISHAD

SHRI PRABHUDDHANANDA JI KATHO UPANISHAD

15 July 2018

SMT JAYANTHY AIYER AKSHARAMANAMALAI

SMT JAYANTHY AIYER AKSHARAMANAMALAI

22 July 2018

SWAMI DURGESHANANDA JI VIVEKACHUDAMANI

SWAMI DURGESHANANDA JI VIVEKACHUDAMANI

29 July 2018

SHRI C.A.SUBRAMAIAN ESSENCE OF SRIMAD BHAGAVATAM

SHRI C.A.SUBRAMAIAN ESSENCE OF SRIMAD BHAGAVATAM

05 August 2018

SHRI SHANKAR NARAYAN JI SAT DARSHANAM

SHRI SHANKAR NARAYAN JI SAT DARSHANAM

12 August 2018

SHRI PRABHUDDHANANDA JI KATHO UPANISHAD

SHRI PRABHUDDHANANDA JI KATHO UPANISHAD

19 August 2018

SWAMI DURGESHANANDA JI VIVEKACHUDAMANI

SWAMI DURGESHANANDA JI VIVEKACHUDAMANI

26 August 2018

SHRI C.A.SUBRAMAIAN ESSENCE OF SRIMAD BHAGAVATAM

SHRI C.A.SUBRAMAIAN ESSENCE OF SRIMAD BHAGAVATAM

Connect With Us